Sielkunde Praktyk
Dr ST Potgieter het sy opleiding as ‘n Kliniese Sielkundige deurloop. Sy belangstelling in gesinne, kinders, jong volwassenes het hom genoop op ‘n internskap in Opvoedkundige Sielkunde te doen. 

Hy het ‘n sterk belangstelling in interpersoonlike verhoudinge, leer- en studieprobleme, ook loopbaanbeplanning en beroepskeuse by leerlinge en volwassenes. Hy hanteer emosionele en gedragsprobleme, fokus op na ‘n gesonde psigiese balans en herstel na mislukking en seerkry.

Wat doen ek in my praktyk:

  Leer en skolastiese probleme -hier doen ek die nodige psigometriese evaluering en ondersoeke. Skakeling met ouer en skool is belangrik om 'n kind te help en n plan vir hulpverlening daar te stel.

  Gedrag- en emosionele probleme -'n belangrike aspek in my praktyk. Ons sit in ‘n gebroke wêreld met hartseer, soms wanhoop oor kinders met probleme en ouers weet dikwels nie waarheen nie. Hoeveel volwassenes steek nie hul pyn en seerkry weg agter maskers nie.

  Vakkeuse en beroepsbeplanning – hier doen ek die aanlegtoetse, persoonlikheidsevaluering, breinprofielontleding, intelligensiebepaling, belangstellingsvraelyste in beroepskeuse voorligting. Heelwat volwassenes word ook gesien vir loopbaanvoorligting, vasgelopenheid en frustrasie in beroep, soeke na die passie in die lewe.

  Psigometriese toetse – verskeidenheid van toetse as deel van evaluering.

 Skoolgereedheidstoetsing – elke jaar word dit gedoen om te bepaal of kinders gereed is vir skool, en die nodige verslae word voorsien vir aansoek om vrystelling van skoolplig.

  Krisis-intervensie en terapie – ‘n saak wat my na aan die hart lê. Daar is soveel traumatiese dinge en krisisse wat net skielik gebeur in ‘n mens en gesin se lewe. Soms is daar net iemand nodig om te luister en perspektief te gee.

  Hofondersoeke in skeisake – doen gereeld ondersoeke en voorsien verslae aan die Hooggeregshof in skeisake.

Kontak Dr ST Potgieter


Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za